Random Page
The Elephant (Al-Feel)
5 verses, revealed in Mecca after The Disbelievers (Al-Kaaferoon) before Daybreak (Al-Falaq)
bismi allahi arrahmani arraheem
alam tara kayfa faala rabbuka biashabi alfeel 1 alam yajaal kaydahum fee tadleel 2 waarsala aalayhim tayran ababeel 3 tarmeehim bihijaratin min sijjeel 4 fajaalahum kaasfin makool 5
sadaqa allah ul adheem
End of Surah: The Elephant (Al-Feel). Sent down in Mecca after The Disbelievers (Al-Kaaferoon) before Daybreak (Al-Falaq)
Random Page