Random Page
The Snatchers (Al-Naze'aat)
46 verses, revealed in Mecca after The News (Al-Naba') before Shattering (Al-Infitaar)
bismi allahi arrahmani arraheem
wannaziaati gharqa (1) wannashitati nashta (2) wassabihati sabha (3) fassabiqati sabqa (4) falmudabbirati amra (5) yawma tarjufu arrajifa (6) tatbaauha arradifa (7) quloobun yawmaithin wajifa (8) absaruha khashiaa (9) yaqooloona ainna lamardoodoona fee alhafira (10) aitha kunna aaithaman nakhira (11) qaloo tilka ithan karratun khasira (12) fainnama hiya zajratun wahida (13) faitha hum bissahira (14) hal ataka hadeethu moosa (15) ith nadahu rabbuhu bilwadi almuqaddasi tuwa (16) ithhab ila firaawna innahu tagha (17) faqul hal laka ila an tazakka (18) waahdiyaka ila rabbika fatakhsha (19) faarahu alayata alkubra (20) fakaththaba waasa (21) thumma adbara yasaa (22) fahashara fanada (23) faqala ana rabbukumu alaala (24) faakhathahu allahu nakala alakhirati waloola (25) inna fee thalika laaibratan liman yakhsha (26)
Random Page