Random Page
Dispatched (Al-Mursalaat)
50 verses, revealed in Mecca after The Backbiter (Al-Hummazah) before Q (Qaaf)
bismi allahi arrahmani arraheem
walmursalati aaurfa (1) falaasifati aasfa (2) wannashirati nashra (3) falfariqati farqa (4) falmulqiyati thikra (5) aauthran aw nuthra (6) innama tooaadoona lawaqiaa (7) faitha annujoomu tumisat (8) waitha assamao furijat (9) waitha aljibalu nusifat (10) waitha arrusulu oqqitat (11) liayyi yawmin ojjilat (12) liyawmi alfasl (13) wama adraka ma yawmu alfasl (14) waylun yawmaithin lilmukaththibeen (15) alam nuhliki alawwaleen (16) thumma nutbiaauhumu alakhireen (17) kathalika nafaalu bilmujrimeen (18) waylun yawmaithin lilmukaththibeen (19) alam nakhluqkum min main maheen (20) fajaalnahu fee qararin makeen (21) ila qadarin maaloom (22) faqadarna faniaama alqadiroon (23) waylun yawmaithin lilmukaththibeen (24) alam najaali alarda kifata (25) ahyaan waamwata (26) wajaalna feeha rawasiya shamikhatin waasqaynakum maan furata (27) waylun yawmaithin lilmukaththibeen (28) intaliqoo ila ma kuntum bihi tukaththiboon (29) intaliqoo ila thillin thee thalathi shuaab (30) la thaleelin wala yughnee mina allahab (31) innaha tarmee bishararin kalqasr (32) kaannahu jimalatun sufr (33) waylun yawmaithin lilmukaththibeen (34) hatha yawmu la yantiqoon (35) wala yuthanu lahum fayaatathiroon (36) waylun yawmaithin lilmukaththibeen (37) hatha yawmu alfasli jamaanakum walawwaleen (38) fain kana lakum kaydun fakeedoon (39) waylun yawmaithin lilmukaththibeen (40)
Random Page